Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ


ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

  • ปริญญาเอก ด้านกฎหมายเอกชนและอาญาวิทยา เอกกฎหมายสังคม สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • ปริญญาโท ด้านกฎหมายสังคม สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาฯ) เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบันรองคณบดีฝ่ายนิติการและความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – 2563รองคณะบดีฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 – 2564อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2553 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย