Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการกำดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง บริษัทจึงกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

อย่างไรก็ตาม ช่องทางตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ ลูกค้าสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท ได้โดยตรง

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดของบริษัท มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และ เป็นธรรม บริษัทได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ ส่งไปรษณีย์ ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

เรื่องร้องเรียนทั่วไป

ทางอีเมล์ : customerfeedback@warrix.co.th
ทางโทรศัพท์ : 02-117-1300
ทางไปรษณีย์ : เรื่องร้องเรียนทั่วไป
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
846/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

เรื่องร้องเรียนทุจริต

ทางอีเมล์ : fraud@warrix.co.th
ทางโทรศัพท์ : 02-117-1300
ทางไปรษณีย์ : เรื่องร้องเรียนทุจริต
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
846/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ทั้งนี้ หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดทุจริต (Fraud) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมดำเนินการ และนำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท บริษัทขอให้ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท บริษัทขอให้ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่การเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดของบริษัทเกิดขึ้น

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

กรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด – ดังนั้นเราจึงสามารถติดตามและตอบกลับได้