Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นางสาวชัชวรรณ เศรษฐศิริสมบัติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

  • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 – ปัจจุบันกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
2550 – 2566Brand Managerบริษัท รีโน ประเทศไทย จำกัด