Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • BBA, Finance and Banking Assumption University
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004
    • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 – ปัจจุบันกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด
2563ที่ปรึกษากรรมาธิการ ดิจิตอล และ โทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร
2562ที่ปรึกษากรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร
2561เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์