Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายโพธิทัต พิริยวิรุตม์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

  • ปริญญาโท การเงินการธนาคาร New Hampshire College, USA
  • ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 181/2021

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด
2552 – 2561อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2554 – มี.ค. 2565ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 – 2561กรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2559 – 2561ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ