Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการบริหาร

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร

นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

นางสาวศุจีภรณ์ เศรษฐภิญโญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี