Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายโพธิทัต พิริยวิรุตม์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ