Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสง่า ตั้งจันสิริ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์

กรรมการอิระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร