Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร

นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

นางสาวศุจีภรณ์ เศรษฐภิญโญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี

นางสาวศศิมา วงษ์แสงอรุณศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานขายและการตลาด

นายพงศ์วรรธน์ ติยะพรไชย

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1

นางสาวนันท์นภัส จิรธนปภิณวิทย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

นายธรรมนูญ สงวนหงษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง