Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2564 2565 2566

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม 746.56 1,878.87 1799.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น 175.27 1,440.49 1,407.47
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 100 300 300
รายได้รวม 658.09 1,074.62 1,251.01
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 2.09
กำไรสุทธิ 14.24 128.49 127.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 0.35 0.21

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA (%) 4.79 12.81 9.38
ROE (%) 8.12 15.9 8.95
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.16 11.96 10.18