Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

งบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน ปี 2566
งบการเงินประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565
งบการเงิน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2562
งบการเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด