Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ดาวน์โหลด วีดีโอ

Opportunity Day Year End 2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Year End 2023

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 3/2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Quarter 3/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 2/2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Quarter 2/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 1/2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Quarter 1/2023

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลด

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Year End 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด วีดีโอ

Investor Roadshow Presentation

วันที่ 21 ตุลาคม 2022