Contact : 094-310-7103

/

E-mail : ir@warrix.co.th

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เอกสาร ดาวน์โหลด วีดีโอ

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

ดูวีดีโอ
ดาวน์โหลด วีดีโอ

Opportunity Day Year End 2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Year End 2023

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 3/2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Quarter 3/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 2/2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Quarter 2/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Quarter 1/2023

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Quarter 1/2023

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลด

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

ดูวีดีโอ

Analyst Meeting Year End 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด วีดีโอ

Investor Roadshow Presentation

วันที่ 21 ตุลาคม 2022